Stanovy Spolu v Nymburce, z.s.

Spolu v Nymburce, z.s.

čl. 1

Název, forma a sídlo

Právnická osoba Spolu v Nymburce (dále jen Spolek) je zapsaným spolkem, který vznikl přeměnou občanského sdružení Vítej, maminko! v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Komenského 1254, Nymburk 288 02

čl. 2

Charakter a účel spolku

 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož hlavním účelem je podpora rodiny, vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

čl. 3

Hlavní činnost spolku

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména těmito aktivitami:

a) osvětová, poradenská a přednášková činnost

b) organizace volnočasových aktivit a pořádání dalších akcí pro rodiny, děti i širší veřejnost

c) vytváření veřejného prostoru pro setkávání rodičů, celých rodin, osob pečujících o děti apod.

d) zapojení do komunitního plánování sociálních a návazných služeb

e) podpora spolupráce rodiny, školy a širší komunity

f) poskytování služeb na podporu rodiny a podporu sladění pracovního a rodinného života

g) spolupráce s jinými organizacemi, členství v asociacích a dalších organizacích s obdobnou vizí

h) podpora škol a dalších zařízení pečujících o děti a mládež

čl. 4

Vznik členství ve spolku

1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výborem Spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy Spolku se automaticky stávají členové občanského sdružení Vítej, maminko!.

2. Členem Spolku se může stát zájemce, který

a)    se ztotožňuje s cíli Spolku,

b)    má zájem v jeho prospěch pracovat,

c)    zaplatí členský příspěvek,

d)    jeho vstup bude schválen Výborem Spolku.

Členem Spolku se může stát pouze svéprávná a bezúhonná osoba. Bezúhonnou se rozumí osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ni hledí v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů po schválení Výborem Spolku.

čl. 5

Zánik členství ve Spolku

Členství ve Spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi Spolku

b)    vyloučením člena Výborem Spolku pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměření lhůty k odstranění nedostatků

c)    nezaplacením stanovených členských příspěvků řádně a včas. V tomto případě členství zaniká marným uplynutím Výborem dostatečně poskytnuté lhůty k nápravě.

d)    úmrtím, je-li člen fyzickou osobou

e)    zánikem Spolku.

čl. 6

Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen Spolku má právo:

a)    účastnit se jednání Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)    volit své zástupce do orgánů Spolku,

c)    být volen do orgánů Spolku,

d)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,

e)    uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti Spolku a jeho hospodaření,

f)     být informován o programu, akcích a činnostech,

g)    hodnotit práci orgánů Spolku a jeho členů, případně žádat vysvětlení a nápravu,

h)    podílet se na akcích,

i)     vystoupit ze Spolku.

  1. Člen Spolku má povinnost:

a)    přispívat svou činností k naplňování cílů a rozvoji Spolku.

b)    dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy,

c)    aktivně hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,

d)    platit řádně a včas členské příspěvky

čl. 7

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) Výbor

b) Členská schůze

c)         Předseda/předsedkyně

d)        Kontrolní komise

čl. 8

Výbor

Výbor je nejvyšším orgánem Spolku, je to tříčlenný orgán, který je volen na dobu 3 let, schází se dle potřeby, minimálně čtyřikrát za rok. Zasedání Výboru svolává předseda/předsedkyně Spolku písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž je uvedení místo, datum, doba zasedání a pořad jeho jednání. Do jeho kompetence patří zejména:

a)   rozhodování o stanovách Spolku, jejich změnách a doplňcích,

b)   schvalování účetní závěrky Spolku a zprávy o hospodaření

c)   určování koncepce činnosti Spolku na další období

d)   přijímání nových členů Spolku

e)   rozhodování o vyloučení členů Spolku

f)    zajištění a kontrola účelnosti a hospodárnosti čerpání a vynakládání finančních prostředků Spolku

g)   rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

čl. 9

Členská schůze

1. Zasedání Členské schůze Spolku svolává Výbor alespoň jedenkrát do roka.

2. Výbor dále svolá zasedání Členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů Spolku nebo Kontrolní komise. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.

3. Členové Výboru a Kontrolní komise jsou vždy oprávněni uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad Členské schůze.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná více než polovina členů. Usnesení přijímá většinou hlasů všech přítomných členů Spolku. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Výbor, nebo ten, kdo původní zasedání svolal, náhradní Členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, přičemž náhradní Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5. Zasedání Členské schůze svolává Výbor pozvánkou publikovanou na internetových stránkách Spolku nebo zaslanou poštou či e-mailem všem členům Spolku ve lhůtě nejméně 14 dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

6. Do působnosti Členské schůze patří zejména následující:

a) volba a odvolání členů Výboru, Kontrolní komise a Předsedy/předsedkyně Spolku

b) schvalování programu Členské schůze

c) schvalování výše a podoby odměny členů volených orgánů

d) schvalování zprávy o činnosti Výboru a plánu činnosti na další období

e) rozhodování o výši členských příspěvků

čl. 10

Předseda/předsedkyně

1. Předseda/předsedkyně Spolku je statutárním zástupcem Spolku, zastupuje Spolek navenek, řídí práci Výboru a svolává jeho jednání, je členem Výboru. Za svou činnost je odpovědný Členské schůzi. Předseda může delegovat pravomoc k jednotlivým jednáním na kteréhokoliv člena Výboru.

2. Jménem Spolku jedná Předseda spolku a v případě jeho nepřítomnosti plnou mocí pověřený člen Výboru. Za Spolek se podepisuje tak, že k vytištěnému, nadepsanému či otiskem razítka vyjádřenému názvu Spolku připojí Předseda/předsedkyně svůj vlastnoruční podpis, případně připojí svůj podpis plnou mocí pověřený člen Výboru s dodatkem „v zastoupení“.

čl. 11

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává Členská schůze. Členem komise může být jen svéprávná a bezúhonná osoba, která ve Spolku nepůsobí jako člen Výboru. Kontrolní komise volí a odvolává ze svých členů předsedu kontrolní komise.

2. Kontrolní komise je schopna se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. Délka funkčního období člena Kontrolní komise je 3 roky.

4. Komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze

5. Do působnosti Kontrolní komise náleží zejména následující:

a) Rozhodování sporů mezi členem a Spolkem o placení členských příspěvků

b) Rozhodování sporů o rozsah nebo výkon členských práv a plnění členských povinností

c) Rozhodování sporů mezi členy Spolku v souvislosti s činností Spolku

d) Přezkum rozhodnutí Výboru o vyloučení člena Spolku

e) Přezkum rozhodnutí členské schůze o odvolání člena Výboru

f) Kontrola zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období

g) Kontrola rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

6. Každý člen Kontrolní komise je oprávněn nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

7. Zjistí-li Kontrolní komise při výkonu své působnosti nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výbor.

8. Kontrolní komise zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání Kontrolní komise svolává a řídí předseda komise

9. Řízení před Kontrolní komisí upravuje zákon č. 213/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

Čl. 12

Majetek a hospodaření spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek z členských příspěvků, příjmů z vlastní činnosti, darů, grantů, dotací, apod.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Majetku je možno užít pouze k podpoře a rozvíjení Spolku. O jeho užití rozhoduje dle své působnosti Výbor Spolku.

3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

4. Za hospodaření odpovídá Výbor Spolku.

5. V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedení likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

čl. 13

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly schváleny na mimořádné valné hromadě o.s. Vítej, maminko! dne 18. 12. 2015, změna názvu na Spolu v Nymburce, z.s. dne 16. 2. 2016.

2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mgr. Markéta Literová, předsedkyně

 

Naši sponzoři